Leia endale lähim abi või teenusepakkuja pin icon Vaata kaarti

1. Vastutav töötleja

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja.

1.2. Isikuandmete vastutav töötleja on Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts (registrikood 80124897, aadress L. Puusepa tn 2, Tartu linn, Tartu linn, 50406 Tartu maakond).

1.3. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on füüsiline isik, kes Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi veebikeskkonda https://insult.ee/ külastab ja kelle isikuandmeid Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts töötleb.

1.4. Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts lähtub isikuandmete töötlemisel järgmistest põhimõtetest:

2.1. seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte – töötlemine on seaduslik, õiglane ja andmesubjektile läbipaistev;

2.2. eesmärgi piirangu põhimõte – isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;

2.3. võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohalt;

2.4. õigsuse põhimõte – isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata;

2.5. säilitamise piirangu põhimõte – isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse;

2.6. usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid.

3. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

3.1. Isikuandmed, mida Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

3.2. Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:

3.2.1. ees- ja perekonnanimi;

3.2.2. e-posti aadress;

3.2.3. tagasiside vormis andmesubjekti poolt avaldatud teave.

3.3. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel tagasiside vormi täites Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsile jagab.

3.4. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud.

3.5. Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed), mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.6. Kõiki insult.ee veebikeskkonna külastamise ja tagasiside vormi täitmise käigus teatavaks saanud andmesubjekti isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

3.7. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

3.8. Isikuandmeid töödeldakse andmesubjektide nõusoleku alusel andmesubjektide tagasisidele vastamise ja tagasiside alusel kodulehel vajalike muudatuste ja parenduste sisseviimise eesmärgil.

3.9. Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts ei kasuta andmesubjekti isikuandmete töötlemisel profileerimist ega tee automatiseeritud otsuseid.

3.10. Isikuandmeid säilitatakse seni, kuni andmesubjekti esitatud küsimusele on vastatud ja/või tagasisidega on kodulehe muudatuste sisseviimisel arvestatud, kuid mitte kauem kui 6 kuud.

4. Küpsiste kasutamine

4.1. Veebileht võib kasutada küpsiseid, et teha isikute kasutajakogemus veebilehel mugavamaks ja kasutamine sujuvamaks. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt isiku kasutatavasse seadmesse salvestab.

4.2. Küpsiseid kasutame anonüümse ja üldistatud statistika kogumiseks veebilehe külastajate arvu kohta ning infot veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga muuta veebileht veelgi kasutajasõbralikumaks ja paremaks.

5. Andmesubjekti õigused

5.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

5.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

5.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

5.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

5.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda L. Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi poole aadressil [info@enns.ee].

5.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

6. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

6.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

6.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe https://insult.ee/ kaudu.

6.3. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil [info@enns.ee].